ข่าวเด่น/Highlight

ข่าวล่าสุด

newupdateการประชุมคณะกรรมการเเม่น้ำโขงเเห่งชาติไทย ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 3 สิงหาคม 2563)


การประชุมหารือการจัดทำแผนงาน โครงการจากผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 กันยายน 2563)


การประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 50 (28 กันยายน 2563)


การประชุมระดับภูมิภาค เรื่องการพัฒนาโครงการปรับตัวในพรมแดนและระบบการติดตามและระบบการรายงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว (23 กันยายน 2563)


การประชุมระดับภูมิภาค เรื่องการพัฒนาโครงการปรับตัวในพรมแดนและระบบการติดตามและระบบการรายงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว (22 กันยายน 2563)


การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ แผนปฏิบัติการระดับประเทศ (National Indicative Plan : NIP) 2016-2020 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16-18 กันยายน 2563)


การประชุมคณะทำงานไทย ครั้งที่ 1 โครงการร่วมบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำย่อย 9C-9T (16 กันยายน 2563)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง เครื่องมือประเมินความยั่งยืนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับลุ่มน้ำที่รวดเร็ว (Rapid Basin-wide Hydropower Sustainability Assessment Tool: RSAT) (26 สิงหาคม 2563)


การประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (19-20 สิงหาคม 2563)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่อง การเสนอกฎระเบียบการจำแนกเส้นทางการเดินเรือ (Waterway Classification) (18 สิงหาคม 2563)


การประชุม The MRC Joint Committee Task Force ครั้งที่ 36 (7 สิงหาคม 2563)


การประชุมโครงการการใช้และการจัดการน้ำบาดาลเพื่อความยั่งยืนของ MRC (21 กรกฎาคม 2563)


การประชุมคณะกรรมการร่วม สมัยวิสามัญ เรื่องเขื่อนหลวงพระบาง (30 มิถุนายน 2563)


การประชุมคณะกรรมการร่วม สมัยวิสามัญ (4 มิถุนายน 2563)


เลขาธิการ สทนช. รับช่วงตำแหน่งประธานคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ต่อจากเวียดนาม (4-5 มีนาคม 2563)


การจัดเวทีให้ข้อมูล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ PNPCA ครั้งที่ 3 จังหวัดเลย (25 กุมภาพันธ์ 2563)


The 9th MRC Regional Stakeholder Forum (5-6 กุมภาพันธ์ 2563)


การจัดเวทีให้ข้อมูล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ PNPCA ครั้งที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ (28 มกราคม 2563)


การจัดเวทีให้ข้อมูล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ PNPCA ครั้งที่ 1 จังหวัดนครพนม (24 ธันวาคม 2562)


สมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง ร่วมเห็นชอบแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดการน้ำ (17 ธันวาคม 2562)


การประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 26 (26 – 27 พฤศจิกายน 2562)


การประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดท่าทีประเทศไทย สำหรับการประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 26 (25 พฤศจิกายน 2562)


การประชุมระดับประเทศ เรื่อง ผลการสำรวจกิจกรรมการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ (19 พฤศจิกายน 2562)


การประชุมการพัฒนายุทธศาสตร์ MRC ในการจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในระดับลุ่มน้ำ (30 ตุลาคม 2562)


การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาแนวทางด้านเทคนิคจากรายงานตัวชี้วัด คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC Indicator Framework) (11 ตุลาคม 2562)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์ MRC ในการจัดการสินทรัพย์ (26 กันยายน 2562)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC (24-25 กันยายน 2562)


การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการระดับประเทศ (NIP) (ค.ศ. 2016-2020) (18-19 กันยายน 2562)


การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3/2562 (17 กันยายน 2562)


สทนช. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน EU ประจำประเทศไทย (9 กันยายน 2562)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยในการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำโขง (29 สิงหาคม 2562)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื่อง การสร้างแบบแผนเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม (2 สิงหาคม 2562)


การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยและเวียดนาม ครั้งที่ 11 (31 กรกฎาคม 2562)


การประชุมหารือด้านเทคนิคและวิชาการ ปัญหาภัยแล้งในแม่น้ำโขง (30 กรกฎาคม 2562)


การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคร่างสุดท้ายแนวทางการออกแบบเบื้องต้นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ (18 กรกฎาคม 2562)


การประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคของ MRC (10-11 กรกฎาคม 2562)


การซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์ โครงการ HYCOS ของประเทศไทย (1 กรกฎาคม 2562)


การประชุมปรึกษาหารือ National Consultation Workshop on MASAP Mainstreaming at National Level (28 มิถุนายน 2562)


การประชุมระดับภูมิภาค สำหรับ โครงการกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ( 28 มิถุนายน 2562)


การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาค เรื่องการใช้และการจัดการน้ำบาดาลเพื่อความยั่งยืน (24-25 มิถุนายน 2562)


การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือ แม่น้ำโขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2/2562 (21 มิถุนายน 2562)


สทนช.ถก สปป.ลาว เชื่อมข้อมูลจัดการน้ำโขง-เขื่อนไซยะบุรี (8-9 มิถุนายน 2562)


ไทยรุดขยายความร่วมมือจีนเชื่อมข้อมูลน้ำในแม่น้ำโขง พร้อมใช้บริหารจัดการน้ำทันฤดูฝนปี 2562 (4-5 มิถุนายน 2562)


การประยุกต์ใช้แบบจำลอง สำหรับการวางแผนและการปฏิบัติการพยากรณ์ในลุ่มแม่น้ำโขง” (28-30 พฤษภาคม 2562)


การประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และรูปแบบกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative : LMI) (22 พฤษภาคม 2562)


 การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดนแบบบูรณาการในลุ่มน้ำโขง“ ครั้งที่ 7 (20-21 พฤษภาคม 2562)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศในการวางแผนสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อความเข้าใจผลการศึกษา การบริหารจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำโขง รวมถึงการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study) (16 พฤษภาคม 2562)


การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม (Regional Steering Committee) โครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 3/2562 (16 พฤษภาคม 2562)


การประชุมคณะทำงานระดับประเทศ โครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 4 (10 พฤษภาคม 2562)


Joint Project on Lao-Thai Safety Regulations for Navigation (10 พฤษภาคม 2562)


การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1/2562 (8 พฤษภาคม 2562)   


  การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อพิจารณาร่างระเบียบความปลอดภัยในการเดินเรือฯ และการจำแนกชนิดของเรือและเส้นทางการเดินเรือในระดับคณะทำงาน (2 พฤษภาคม 2562)


 การประชุมและสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อดำเนิน “โครงการกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ” (2 พฤษภาคม 2562)


 การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 48 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (24 – 25 เมษายน 2562)


 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกา (23 เมษายน 2562)


การประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 48 (18 เมษายน 2562)


เตือน 8 จังหวัดริมโขง เกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด หลังจีนลดระบายน้ำเขื่อน 11-17 เม.ย.62 (11-17 เม,ย.2562)


การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลลุ่มแม่น้ำโขง (3-4 เมษายน 2562)


การประชุมคณะกรรมการร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง สมัยวิสามัญ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลายของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (4 เมษายน 2562)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ศึกษาดูงานสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (29 มีนาคม 2562)


การประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมสมัยวิสามัญ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย (25 มีนาคม 2562)


การประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมพิจารณาร่างรายงานการพัฒนาความร่วมมือในการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (20 มีนาคม 2562) 


การประชุมและการลงพื้นที่โครงการสำรวจฯจังหวัดเชียงราย (18-19 มีนาคม 2562)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์ MRC ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับลุ่มน้ำ (15 มีนาคม 2562)


การประชุมคณะทำงานระดับภูมิภาคโครงการติดตามตรวจสอบระบบอุทกวิทยาในลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ ๒ เพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตอนท้องน้ำแม่น้ำโขง และการพัฒนาข้อมูล (27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านภัยแล้ง ฉบับที่ 3 (26 กุมภาพันธ์ 2562)


การประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่จาก สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย กรมทรัพยากรน้ำ (25 กุมภาพันธ์ 2562)


การประชุมปรึกษาหารือในระดับภูมิภาคของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ  PNPCA) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลายของ สปป.ลาว (22 กุมภาพันธ์ 2562)


การประชุมผู้ประสานงานของประเทศสมาชิกและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (14-15 กุมภาพันธ์ 2562)


การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (12 กุมภาพันธ์ 2562)


การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ CCAI ของประเทศไทย (11 กุมภาพันธ์ 2562)


การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยครั้งที่ 1/2562 (8 กุมภาพันธ์ 2562)


การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้การดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบระบบอุทกวิทยาในลุ่มแม่น้ำโขง (31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562)


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของสปป. ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ครั้งที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร (22 มกราคม 2562) 


The 6th MRC regional stakeholder forum (17 มกราคม 2562)


การประชุมฯ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาและการลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย (10-11 มกราคม 2562)


การประชุมคณะทำงานระดับประเทศ โครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 3 (11 มกราคม 2562)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา (25 ธันวาคม 2561)


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของสปป. ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ครั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ (14 ธันวาคม 2561) 


การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง (MASAP) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Fund) (11 ธันวาคม 2561)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเลเจ้นด์ เชียงราย จังหวัดเชียงราย


การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่ 25 และการประชุมกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 23 ณ เมืองฮาลอง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (26-29 พฤศจิกายน 2561)


การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3/2561 (22 พฤศจิกายน 2561)


การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศและติดตามแผนการดำเนินงานการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่นำร่อง ภายใต้กิจกรรมการเกษตรและชลประทานของ MRC (15-16 พฤศจิกายน 2561)


การประชุมพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) และการประชุมเตรียมการลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย จากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว (12 พฤศจิกายน 2561)


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของสปป. ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ครั้งที่ 1 จังหวัดเลย (9 พฤศจิกายน 2561) 


การประชุมเชิงภายใต้โครงการร่วมการประเมินอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำโขง (22 – 24 ต.ค.2561)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง ความร่วมมือ และการวางแผนสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (23 ต.ค. 2561)


การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 1 (11 – 12 ตุลาคม 2561)


พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและ สถาบันเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขง (11 ตุลาคม 2561)


การประชุมหารือเตรียมการ 9T-9C ครั้งที่ 1 (11 ตุลาคม 2561)


การประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ ๒ เรื่องแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC) (10-11 ตุลาคม 2561)


การประชุมเตรียมการการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) (9 ตุลาคม 2561)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตือนภัยและพยากรณ์ภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (4-5 ตุลาคม 2561)


 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีเสวนาวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ( 24-25 กันยายน 2561)


การประชุมคณะทำงานระดับประเทศ โครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 2 (18 กันยายน 2561)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้แม่น้ำโขง ” (18 กันยายน 2561)


การประชุมเชิงปฎิบัติการ”การสร้างความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแม่น้ำโขงและบทบาทของกรมทรัพยากรน้ำ” (12-13 กันยายน 2561)”


การประชุมวิชาการนานาชาติด้านทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 4 (6-8 กันยายน 2561)


การประชุมเพื่อประเมินความต้องการกิจกรรมความเท่าเทียมด้านมิติหญิงชายให้เข้าสู่บทบาทหลักของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (4 กันยายน 2561)


การประชุมการประชุมด้านเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น (15-17 สิงหาคม 2561)


 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการภัยแล้งและน้ำท่วม ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (6-7 สิงหาคม 2561)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืน ฉบับปี 2018 (Sustainable Hydropower Development Strategy: SHDS) (9 สิงหาคม 2561)


Government of Lao PDR to inspect all dam standard, shelve new hydro projects


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ค.ศ.1995 (Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin : 1995) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ลำน้ำระหว่างประเทศ นอกเหนือจากการเดินเรือ ค.ศ.1997 (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses : 1997) (2 สิงหาคม 2561)


 สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (สบป.) จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการดำเนินการเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (IWRM)” (31 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2561)


การประชุมคณะทำงานศึกษาการปรับตัวรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561 (23 กรกฎาคม 2561)


การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Hydro Met รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูลทางอุทกวิทยาของ MRC (16-17 กรกฎาคม 2561)


การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) เอกสารกรอบแนวคิดและข้อกำหนดและขอบเขตงาน ภายใต้โครงการความริเริ่มในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (16 กรกฎาคม 2561)


 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและการจัดการพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในบริบทลุ่มน้ำข้ามพรมแดนสู่ลำน้ำสาขา (4-7 กรกฎาคม 2561)


การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) โครงการและกิจกรรมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยระบบนิเวศลุ่มน้ำยัง ประเทศไทย (2 ก.ค. 61)


การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเรื่อง แนวคิดและหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดน แบบบูรณาการ (28-29 มิ.ย.61)


 การประชุมระดับภูมิภาคการเริ่มดำเนินการศึกษาการจัดการลุ่มน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำโขง (22 มิ.ย.61)


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง การวิเคราะห์ระบบการไหลของน้ำ (20-21 มิ.ย.61)


การประชุมปรึกษาหารือ ร่างรายงานคำอธิบายระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าข้อตกลง (PNPCA) (14 มิ.ย. 61)


การประชุมเริ่มโครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ของคณะทำงานระดับประเทศ (National Working Group) (13 มิ.ย.61)


 การประชุมสรุปผลโครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ) (11 มิ.ย.61)


การเยือนลุ่มน้ำ Rhone ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (4-7 มิ.ย. 61)

การประชุมพิจารณาร่วมการดำเนินงานและแผนงานประจำปีของแผนปฏิบัติการระดับประเทศ (National Indicative Plan: NIP) (31 พ.ค.61)

การประชุมเวทีร่วมคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 (29-30 พ.ค.61)

เวทีสรุปผลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ “ทะเลสาบสงขลาและโตนเลสาบ : ความแตกต่างบนความเหมือน” ( 28 พ.ค. 61)

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทย – ลาว ครั้งที่ 2 (18-19 พ.ค.61)

การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 (9-11 พ.ค. 61)

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านยุทธศาสตร์และความร่วมมือ (8 พ.ค. 61)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC ครั้งที่ 2/2561 (1-2 พ.ค. 2561)

 การปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์โครงการ HYCOS ของประเทศไทย (30 เม.ย. – 7 พ.ค.61)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงราย (27-28 เม.ย.61)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 3 (26-27 เม.ย. 61)

คณะเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก MRCS เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ (26 เม.ย. 61)

 การประชุมระดับภูมิภาคของคณะผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้กองวิชาการ Expert Group ครั้งที่ 1 (25-26 เม.ย. 61)

 MRC Annual Report 2017

การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 (5 เม.ย. 61)

การประชุมทวิภาคี ไทย-ลาว ( 4 เม.ย.61)

การประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที 3 ( 4 เม.ย.61)

การประชุมนานาชาติและการประชุมสุดยอดผู้นำแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3

การประชุมเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 (เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61)

 JWG-International Conference ( 2 March 2018), Chiang Rai, Thailand.

 การประชุมคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (1 มี.ค. 61)

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ ร่วมจัดงานวันน้ำโลก 2561 “วิถีน้ำ…วิถีธรรมชาติ ” (22 มี.ค 61) 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19 มี.ค.61)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ” (15-16 มี.ค. 61)

การอบรมภายใต้โครงการการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 มี.ค. , 12-13 มี.ค.61)

 การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้งของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (8 มี.ค. 61)

การประชุมเชิงปฎิบัติการ ” การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง ” (เมื่อวันที่ 6-8 มี.ค.61)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC ครั้งที่ 1/2561 (21-22 ก.พ. 2561)

MRC_media_monitoring_brief_February_2018

Green Mekong Forum ครั้งที่ 5 (เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61)

MRC_media_monitoring_brief_January_2018

 การประชุมปรึกษาหารือโครงการร่วมการบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง สำหรับลุ่มน้ำสาขาบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา (วันที่ 9 ก.พ. 2561)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561)

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561)

การประชุมเชิงปฎิบัติการ ” การพัฒนาวิทยากรกระบวนการและอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (IWRM) ลุ่มน้ำโขง ” (เมื่อวันที่ 29-31 ม.ค.61)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อนำเสนอรายงานอุทกภัยในลุ่มน้ำโขงประจำปี (เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบพยากรณ์และคาดการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมฉับพลัน และระบบเตือนภัยด้านภัยแล้ง ” (เมื่อวันที่ 16-17 ม.ค.61)

บริษัทก่อสร้างเขื่อนปากแบงและรัฐบาลลาว ส่งตัวแทนมาพูดคุยกับเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง (เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61)

 การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 24

การมาเยี่ยมเยือนสถานีอุทกวิทยาเชียงแสนของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant to National Project Coordinator)

การประเมินการดำเนินงานโครงการพื้นที่สาธิตการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เมื่อวันที่ 9 – 10 ต. ค. 60)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC (เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย.60)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่องการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล MRC-IS (MRC Information System) (เมื่อวันที่ 14-15 ก.ย.60)

เวทีเสวนาระดับภูมิภาคโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง “ร่วมมือปฏิบัติและร่วมแก้ปัญหา” (เมื่อวันที่ 12 – 14 ก.ย.60)

การประชุมไฟฟ้าพลังน้ำอย่างยั่งยืน Hydropower Sustainability Forum Mekong (เมื่อวันที่ 4-5 ก.ย.60)

 สัมมนาเรื่องการถ่ายทอดและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติและข้อตกลงแม่น้ำโขง (เมื่อวันที่ 28-29 ส.ค.60)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในลุ่มน้ำโขง (Decision Support Framework: DSF) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เมื่อวันที่ 16-18 ส.ค.60)


ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 46 และการประชุมประเทศคู่เจรจา (จีน-เมียนมา) ครั้งที่ 21 (เมื่อวันที่ 21 – 24 ส.ค.60)


คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง แบบฟอร์มตอบกลับตามกระบวนการปรึกษาหรือล่วงหน้า


ประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่องการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่นำร่องภายใต้กิจกรรมการเกษตรและชลประทาน ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60)


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่องการพัฒนาปรับปรุง และบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง National Consultation on MRC-IS Development Improvement and Management (เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60)


โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง MRC-IS (เมื่อวันที่ 2 – 3 ส.ค 60) 


Strategic Retreat for Joint Committee member (25 – 26 July 17)


ประกาศรับสมัครทุนปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่โขง – ล้านช้าง หลักสูตร 3 ปี (ด้านอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ อนุรักษ์น้ำและวิศวกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ ด้านวิศวกรรมท่าเรือ ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง) ภายในวันที่ 27 ก.ค 60


 เข้าร่วมการประกวด ภาพถ่ายของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หัวข้อ “ความหลากหลายของสายน้ำโขงผ่านสายตาคุณ” ชิงรางวัลเงินสดสูงสุด  500 ดอลลาร์ รับเหรียญทอง และเกียรติบัตร (หมดเขตภายในวันที่ 24 ก.ย 2560)


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน” (เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60)


โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 27 มิ.ย 60)


การประชุมเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคตามแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขงข้ามพรมแดน (วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560)


การประชุมคณะกรรมการร่วมวิสามัญ ต่อกรณีกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง (เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.60)


รัฐมนตรีลาว และรัฐมนตรีเวียดนาม ประชุมแบบทวิภาคีเพื่อหารือต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบง  (เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60)


การประชุมเวทีร่วมระดับประเทศเพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมสำคัญของ MRC  (วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2560)


สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่  1/2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)newupdate


การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 15 มิถุนายน 2560)


ติดตามข่าว เรื่องเขื่อนแม่น้ำโขงและกระบวนการ PNPCA


 การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากแบงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 3 (JCWG)


หนังสือเวียนขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Global Platform for Disaster Risk Reduction ครั้งที่ 5


การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่อง สถานะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมในลุ่มน้ำโขง (วันที่ 12-13 มิถุนายน 2560) 


รายงานผลการร่วมสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานสำราวจตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขง newupdate


การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว
ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ครั้งที่ 4newupdate


โครงการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย Thai National Mekong Committee-Information System (TNMC-IS) 


การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือ ว่าด้วยระเบียบสำหรับความปลอดภัยในการเดินเรือระหว่างไทย-ลาว ภายใต้แผนแม่บทการขนส่งทางน้ำในลุ่มน้ำโขง (เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) 


การประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 45 (The 45th Meeting of the MRC Joint Committee: JC) 


เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ 2 


การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เรื่อง ระบบติดตามและรายงานสถานะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2560


Design Adaptation in Xayaburi HPP การปรับใช้การออกแบบเขื่อนไชยะบุรี


สรุปร่างรายงานทางด้านเทคนิคโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Summary of 2nd Draft Technical Review Report) ..ดาวน์โหลด คลิก


การประชุมระดับภูมิภาคคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ ๒ (2nd Meeting of the PNPCA JCWG)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ InVEST model เพื่อดำเนินการประเมินต้นทุนการบริการทางนิเวศจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง


การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อพิจารณารายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ (SIMVA) และการถ่ายโอนภารกิจสู่ประเทศสมาชิก


การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ  โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2560


การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ  โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2560


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 3


การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่โครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย (ลุ่มน้ำเซบังเหียงและลุ่มน้ำก่ำ)


การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม โครงการประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย

(ทะเลสาบสงขลา-โตนเลสาบ)


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 2


การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการเก็บข้อมูลตะกอนและการไหลของน้ำ และการนำข้อมูลโครงการ HYCOS


การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการ Council Study และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน ปากแบง สปป. ลาว ( REGIONAL STAKEHOLDER FORUM On Council Study and Pak Beng Hydropower Project )


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีร่วมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือลุ่มน้ำโขงของไทย(National Joint Platform) 


เวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว ครั้งที่ 1
© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย