การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมปรึกษาหารือ National Consultation Workshop on MASAP Mainstreaming at National Level วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการประชุม

1.  Introduction_MASAP_Mainstreaming

1.Introduction_MASAP_Mainstreaming

2. แผนยุทธศาสตร์การปรับตัว MASAP

2. แผนยุทธศาสตร์การปรับตัว MASAP

3. นโยบายและแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.2019_06_27_NAP VS แม่โขง

4. มาตรการ/กิจกรรม ในกรอบเจตจำนง (NDC)

4.มาตรการกิจกรรมในกรอบเจตจานง(NDC)ของประเทศไทยที่เสนอต่อUNFCCC

 


การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง (MASAP) และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Fund) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

1. Tentative Agenda

2. เอกสารทางเทคนิค (Technical Note)

3. แผนยุทธศาสตร์การปรับตัว MASAP

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 


 

MASAP 4.0 DOWNLOAD                                                                                                                        Hydropower – Production_Final_Draft DOWNLOAD

MASAP_Ver-4.0                  Basin-wind

 

Mekong-Basinwide-Flood-Mapping_final_draft

 

Enhancement

 

 


National workshop on MASAP’s Transboundary adaptation projects 10 มีนาคม 2559

เอกสาร Download

1. Overview-of-MASAP_im

2.Identification-MASAP-Praj

3. MASAP-2.0

4. MASAP-and-its-formulation_im

5. Approach-MASAP-Proj.

6.MASAP-Next-Steps

 

 

 

 

 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย