เวทีการให้ข้อมูล ครั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ

การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของ สปป. ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง 

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

ณ  โรงแรม บีเค เพลส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (สบป.) จัดประชุมการดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ 2 ตามระเบียบปฎิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ณ โรงแรม บีเค เพลส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อชี้แจงความเป็นมา ระเบียบปฎิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement – PNPCA) ของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย สปป.ลาว

2.เพื่อรายงานผลการประชุมเวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลายที่ผ่านมา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วน

โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบ ด้วยผู้แทนจาก สปป.ลาว และตัวแทนประชาชนจากจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

 

[Not a valid template]

[Not a valid template]

 

DOWNLOAD_เอกสาร

 

1. การชี้แจงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย ตามระเบียบปฏิบัติ PNPCA

 

2. สรุปผลการให้ข้อมูล ครั้งที่ 1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย สปป. ลาว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

 

 

3. การพัฒนาโครงการเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขงและโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากลายของ สปป.ลาว

 

 

 

4.ข้อสังเกตในรายงานทางเทคนิคของโครงการเขื่อน“ปาก-ลาย” เพื่อประกอบกระบวนการ PNPCA

 

5.ข้อสังเกต ด้านวิศวกรรม ความปลอดภัยเขื่อน อุทกวิทยาและชลศาสตร์ เขื่อนปากลาย

 

6.ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย

7.ความเห็นและข้อสังเกตการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบข้ามพรมแดน พิจารณาจากเอกสารโครงการเขื่อนปากลาย

8.แผนการดำเนินงานตามกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย สปป.ลาว (ภายในประเทศ)

6.a4 ภายในประเทศ.11

9.แผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าโครงการปากลาย

7.a4-ภายนอก© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย