เอกสารกรมทรัพยากรน้ำ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง  การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง

(Procedure for Notification, Prior Consultation and Agreement หรือ PNPCA)

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (ภาษาอังกฤษ)

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (ภาษาไทย)

 


สรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใหขอมูลโครงการไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี

Thailand Response to a Notification of Proposed Xayaburi Dam Project


โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

รายละเอียดเพิ่มเติม  อ่านต่อได้ที่ www.tnmcstudy.org  newupdate© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย