รายละเอียดทั่วไป ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ Decision Support Framework (DSF)

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ภายใต้แผนงานการใช้น้ำ ได้จัดทำ Basin Modeling Package and Knowledge Base หรือ เรียกว่า Decision Support Framework (DSF) ซึ่งแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมีนาคม 2547 และ JC มีมติให้ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ได้ประยุกต์ใช้ DSF เป็นเครื่องมือศึกษาและวิเคราะห์ในการสนับสนุนการร่างกฎเกณฑ์ การใช้น้ำและการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ และแผนงาน/โครงการ อื่นๆ ของ MRC และประยุกต์ใช้กับลุ่มน้ำภายในประเทศด้วย รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง

DOWNLOAD_รายละเอียด© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย