เอกสารรายงานเกี่ยวกับเขื่อนปากแบง (สรุปและเรียบเรียงโดย กรมทรัพยากรน้ำ)© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย