เวทีการให้ข้อมูล ครั้งที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร

การดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ของ สปป. ลาว ตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง 

ในวันที่ 22 มกราคม 2562 

ณ  โรงแรม ริเวอร์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ (สบป.) จัดประชุมการดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ 3 ตามระเบียบปฎิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง ณ โรงแรม ริเวอร์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อชี้แจงความเป็นมา ระเบียบปฎิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement – PNPCA) ของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย สปป.ลาว

2.เพื่อรายงานผลการประชุมเวทีการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลายที่ผ่านมา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วน

โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก หน่วยงานราชการ ผู้แทนประชาชนจากจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขง เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

 

 

[Not a valid template]

 

[Not a valid template]© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย