สถานีโขงเจียม-ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)

ค่าระดับที่ Zero Gauge คือ 89.03 ม.รทก.

ระดับน้ำท่วม  14.50 เมตร หรือ 103.53 ม.รทก. (ระดับน้ำท่วม)

ระดับเตือนภัย 13.50 เมตร หรือ 102.53 ม.รทก. (ระดับเตือนภัย)

สัญญาณกล้อง CCTV  สถานีโขงเจียม

6Map-KC

 


กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 


[“amcharts id=”CS_kchiam”]
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีโขงเจียม  DOWNLOAD

Pic_KC


 

หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย