สถานีมุกดาหาร-ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)

ค่าระดับที่ Zero Gauge คือ 124.219 ม.รทก.

ระดับเตือนภัย 12.00 เมตร

ระดับน้ำท่วม  12.50 เมตร

 


 

กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีมุกดาหาร จ.มุกดาหาร (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 


[“amcharts id=”CS_MD”]
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีมุกดาหาร  DOWNLOAD

Pic_MH


หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย