สถานีนครพนม-ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำของสถานีนครพนม จ.นครพนม (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge หน่วยเป็น: เมตร)

ค่าระดับที่ Zero Gauge คือ 130.961 ม.รทก.

ระดับน้ำท่วม  12.00 เมตร หรือ 142.961 ม.รทก. (ระดับน้ำท่วม)

ระดับเตือนภัย 11.50 เมตร หรือ 142.461 ม.รทก. (ระดับเตือนภัย)

สัญญาณกล้อง CCTV  สถานีนครพนม

4Map-NP


 

 

กราฟแสดงค่าปริมาณน้ำของสถานีนครพนม จ.นครพนม (หน่วยเป็น : ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 


[“amcharts id=”CS_NP”] 


ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ (WL,เมตร) และปริมาณน้ำ (Q,ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ที่สถานีนครพนม  DOWNLOAD

Pic_NP


หมายเหตุ : วิเคราะห์ข้อมูล โดย ส่วนงานวิชาการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเรา© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย