ค่าระดับน้ำ บนแม่น้ำโขง ทั้ง 6 สถานี ของประเทศไทย

 

กราฟแสดงค่าการตรวจระดับน้ำ บนแม่น้ำโขง ทั้ง 6 สถานี (อ้างอิงจากค่าศูนย์เสาระดับ หรือ Zero Gauge ของแต่ละสถานี หน่วยเป็น: เมตร)


กราฟแสดงค่าการตรวจปริมาณน้ำ บนแม่น้ำโขง ทั้ง 6 สถานี


หมายเหตุ : คลิกเลือก เปิด/ปิด ที่ชื่อสถานีที่ต้องการ เพื่อซ่อนหรือแสดงข้อมูล เป็นรายสถานี


 สถานีโครงการ Hycos บนแม่น้ำโขง ทั้ง 6 สถานี Click รูปด้านล่าง

screen-16.07.18[07.02.2018]

 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย