ประกาศรับสมัคร

 

 

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน ประจำ Administrative Division (AD) จำนวน 1 อัตรา และผู้ช่วยผู้ประสานงาน ประจำEnvironment Management Division (ED) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 2 อัตรา ซึ่งสามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียด TOR ดังนี้

Assistant of AD จำนวน 1 อัตรา:  TOR

Assistant of ED จำนวน 1 อัตรา: TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV, ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

MRC Personal History Form

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและพร้อมทั้งแนบ CV

ส่งมาที่ interonwr@gmail.com, (CC) fad.onwr@gmail.com

หรือส่งเอกสารมาที่ กองการต่างประเทศ ชั้น 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร  0 2521 9147

*** หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ***


ประกาศรับสมัครบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด TOR ดังนี้

Junior Riparian Professional (JRP) จำนวน 1 อัตรา: TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV, ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

Associate Modeler (AM) จำนวน 1 อัตรา: TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV, ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

Associate Flood and Drought Forecaster (AFDF) จำนวน 1 อัตรา:  TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV, ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

MRC Personal History Form

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและพร้อมทั้งแนบ CV

ส่งมาที่ interonwr@gmail.com, (CC) fad.onwr@gmail.com

หรือส่งเอกสารมาที่

กองการต่างประเทศ ชั้น 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่

เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

*** หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800

2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร  0 2521 9147


รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานตำแหน่ง Administrative Division (AD) จำนวน 1 อัตรา และผู้ช่วยผู้ประสานงานตำแหน่ง Environment Management Division (ED) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วย
ผู้ประสานงาน จำนวน 2 อัตรา ซึ่งสามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียด TOR ดังนี้

Assistant of AD จำนวน 1 อัตรา: TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV, ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

 Assistant of ED จำนวน 1 อัตรา: TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV, ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

MRC Personal History Form : Word   PDF

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและพร้อมทั้งแนบ CV

ส่งมาที่ interonwr@gmail.com, (CC) fad.onwr@gmail.com

หรือส่งเอกสารมาที่ กองการต่างประเทศ ชั้น 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร  0 2521 9147

*** หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ***


 รับสมัครงาน ตำเเหน่ง Chief Hydrologist 

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง  Chief Hydrologist จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD    Chief Hydrologist  

DOWNLOAD    MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564


รับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศ National Hydrology Expert และ National Data Collection 

 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับที่ปรึกษาระดับประเทศ National Hydrology Expert จำนวน 1 อัตรา เเละ National Data Collection Expert

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร

Curriculum Vitae (CV)

ขอบเขตการทำงาน

 1. National Hydrology Expert
 2. National Data Collection Expert 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  tnmcs@onwr.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1395

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่  10 กรกฎาคม 2564

 


รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานตำแหน่ง Environment Management Division (ED)  จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

Assistant of ED จำนวน 1 อัตรา: 

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำแหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV, ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

ซึ่งสามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียด TOR ดังนี้

Download MRC Personal History Form

Download TOR

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและพร้อมทั้งแนบ CV

ส่งมาที่ interonwr@gmail.com, (CC) wiranpat.sri@gmail.com

หรือส่งเอกสารมาที่ กองการต่างประเทศ ชั้น 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร  0 2521 9147

*** หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ***


รับสมัครงานตำเเหน่ง Chief Human Resources Officer

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง Chief Human Resources Officer จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน  ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD  Chief Human Resources Officer

DOWNLOAD    MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่  22 กรกฎาคม 2564รับสมัครงาน
ตำเเหน่ง Governance Officer

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง Governance Officer จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน   ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD  Governance Officer

DOWNLOAD    MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่  23 กรกฎาคม 2564


รับสมัครที่ปรึกษา  National Consultant for TNMC-IS Development จำนวน 1 อัตรา

 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครปรึกษา  National Consultant for TNMC-IS Development จำนวน 1 อัตรา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (TNMC-IS) ปี 2021

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร

Curriculum Vitae (CV)

ขอบเขตการทำงาน  National Consultant for TNMC-IS Development

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  tnmcs@onwr.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1395

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่  12 กรกฎาคม 2564


 รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน  จำนวน 2 อัตรา

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 2 อัตรา ซึ่งสามารถดาวน์โหลด เเละดูรายละเอียด TOR  ดังนี้

Assistant of AD จำนวน 1 อัตรา : TOR

Assistant of PD จำนวน 1 อัตรา : TOR

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD    MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kumjong9493@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1394 เเละ 1395

โทรสาร 0 2521 9147

****หมดเขตภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  นี้****


รับสมัครงานตำเเหน่งที่ปรึกษาระดับประเทศ National Consultant to Conduct Needs Assessment of the National Flood and Drought Forecasting Centre

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่งที่ปรึกษาระดับประเทศ National Consultant to Conduct Needs Assessment of the National Flood and Drought Forecasting Centre เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันศูนย์พยากรณ์อุทกภัยและภัยแล้งของประเทศ รวมทั้งโครงสร้าง ระบบการดำเนินงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงศูนย์อุทกภัยและภัยแล้ง

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

รายละเอียดแผนการดำเนินการและขอบเขตการทำงาน Download TOR

DOWNLOAD    MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ tnmcs@onwr.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1394

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่  30 มิถุนายน 2564


รับสมัครงานตำเเหน่ง Stakeholder Engagement Specialist

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง Stakeholder Engagement Specialist จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD  Stakeholder Engagement Specialist

DOWNLOAD    MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่  30 มิถุนายน 2564
รับสมัครงานตำเเหน่ง Communication Officer for Outreach

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง  Communication Officer for Outreach จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD   Communication Officer for Outreach

DOWNLOAD    MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร 0 2521 9147


 รับสมัครงาน ตำเเหน่ง Fisheries Management Specialist

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง  Fisheries Management Specialist จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD    Fisheries Management Specialist  

DOWNLOAD    MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่  18 มิถุนายน 2564


รับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศเพื่อจัดทำทะเบียนสถานีตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จำนวน 4 อัตรา  (National Consultants to Support the Preparation of National Inventory Lists of Existing and Planned Monitoring Stations of Environmental and Socioeconomic Disciplines and Other Related Technical Works)
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ประกาศรับสมัครคัดเลือกที่ปรึกษาระดับประเทศเพื่อจัดทำทะเบียนทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จำนวน 4 ด้าน ด้านละ 1 อัตรา ได้แก่

1) ด้านอุทกวิทยาและตะกอน (Hydrology and Sediment)  จำนวน 1 อัตรา

2) ด้านคุณภาพน้ำและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ (Water Quality and Ecological Health)    จำนวน 1 อัตรา
3) ด้านปลาและประมง (Fish and Fisheries)   จำนวน 1 อัตรา
4) ด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic)  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)   Download

MRC Personal History Form   Download

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและพร้อมทั้งแนบ CV ส่งมาที่ wiranpat.sri@gmail.com, (Cc) kedkanok.moonwandee@gmail.com

หรือส่งเอกสารมาที่ กองการต่างประเทศ ชั้น 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ
เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1395
โทรสาร  0 2521 9147

*** หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 18 เมษายน 2564 ***


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Water Resources Cooperation) แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเหอไห่ (Hohai University) ประกาศรับสมัครผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ณ มหาวิทยาลัยเหอไห่ เมืองหนานจริง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ประกันทางการแพทย์ และเบี้ยเลี้ยง 3,000 หยวน/เดือน แต่ไม่ครอบคลุมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ

DOWNLOAD   รายละเอียดทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ

เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  tnmcs@onwr.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1395

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2564***


 ขยายเวลารับสมัครงาน ตำเเหน่ง Chief Hydrologist 

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง  Chief Hydrologist จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD    Chief Hydrologist  

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564


โครงการฝึกอบรมนักพยากรณ์อุทกภัย และภัยแล้ง

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมนักพยากรณ์อุทกภัย และภัยแล้ง” (Associate Flood and Drought Forecaster: AFDF) ซึ่งเป็นโครงการอบรมรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On – the – job training) ณ Regional Flood and Drought Management Centre (RFDMC) ราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เดือนมีนาคม ถึงธันวาคม ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิก ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยากรณ์อุกทกภัย และภัยแล้ง โดยประเทศสมาชิกจะมีการคัดเลือกและจัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด (TOR) ให้แก่ MRCS 

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  TOR

DOWNLOAD: TERMS OF REFERENCE (TOR)

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564***


รับสมัครงานตำเเหน่ง Modeller

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง  Modeller จำนวน 1 ตำเเหน่ง      เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description

DOWNLOAD   Job Description

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1392

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 22  มกราคม 2564***


ขยายเวลารับสมัครงาน ตำเเหน่ง Chief Hydrologist 

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง  Chief Hydrologist จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD    (1) Chief Hydrologist  

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563***


รับสมัครงานตำเเหน่ง (1) Chief Hydrologist (2) Remote Sensing and GIS Specialist

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง (1) Chief Hydrologist จำนวน 1 ตำเเหน่ง (2) Remote Sensing and GIS Specialist จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD    (1) Chief Hydrologist  (2) Remote Sensing and GIS Specialist 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563***


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศสมาชิกลุ่มเเม่น้ำโขงสำหรับปี พ.ศ. 2564”

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศสมาชิกลุ่มเเม่น้ำโขงสำหรับปี พ.ศ. 2564” จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR) ดังนี้

ดาวน์โหลด ข้อกำหนด (TOR)

ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่ foreignrelations.onwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0 2554 1800 ต่อ 1393
โทรสาร 0 2521 9147

 ****หมดเขตภายในวันที่  12  พฤศจิกายน 2563 ****


 รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานด้าน ED จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR) และคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

1. จบปริญญาตรี

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก คะแนน TOEIC มากกว่าหรือเทียบเท่า 550 คะแนน (การอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการทำความเข้าใจ) จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

3. ความสามารถใช้  MS Office: Microsoft Word, Excel, PowerPoint ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

4. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี

5. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ MRCS

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่ประสงค์สมัคร
 • CV ,ประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
MRC Personal History Form ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียด Job Description  ของแต่ละตำแหน่งตามที่แนบ  และส่งใบสมัครมาที่

interonwr@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

DOWNLOAD

MRC Personal History Form

Job Description

ToR Assistant of  ED

 ****หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้****


รับสมัครงานตำเเหน่ง (1) Chief Hydrologist (2) Finance Analyst

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง (1) Chief Hydrologist จำนวน 1 ตำเเหน่ง (2) Finance Analyst  จำนวน 1 ตำเเหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน  Job Description
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD       Job Description (1) Chief Hydrologist  (2) Finance Analyst

DOWNLOAD      MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2563***


 รับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ (์National Consultant to Support Formulation of Drought Adaptation Guideline) จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครในตำแหน่ง National Consultant to Support Formulation of Drought Adaptation Guideline เพื่อดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการกำหนดแนวทางการปรับตัวในฤดูแล้งสำหรับ MRC โดยหน้าที่หลักของที่ปรึกษาฯ คือ ช่วยเหลือ MRCS ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเกี่ยวกับการปรับตัวและการบรรเทาภัยแล้งที่ใช้ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มแห้งแล้งของประเทศ รวมถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติที่ผ่านมา และเพื่อศึกษาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพที่อาจจำเป็นต่อการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในอนาคตอันใกล้เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม

รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)  Download

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน Term of Reference

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ t.puttikul@gmail.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1394

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563***


รับสมัครที่ปรึกษาไทยเพื่อจัดทำรายงานระดับชาติเกี่ยวกับการประเมินสถานะ และแนวโน้มเกี่ยวกับมลพิษทางพลาสติก จำนวน 1 อัตรา

ด้วย MRC และ UNEP มีโครงการร่วมมือด้านการศึกษาแหล่งที่มาของขยะพลาสติกและกระบวนการติดตามขยะพลาสติกในแม่น้ำโขงเพื่อให้ข้อมูลด้านสถานะและแนวโน้มของมลพิษขยะพลาสติกข้ามพรหมแดนแก่การทำนโยบายการจัดการปัญหาดังกล่าว ในการนี้ TNMCS จึงขอรับสมัครที่ปรึกษาไทยเพื่อจัดทำรายงานดังกล่าว ตามคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการระบบนิเวศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลาสติกหรือขยะมูลฝอย การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
 • มีความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการกับองค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการตรวจสอบภาพแวดล้อมและขยะ
 • มีความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงในดินแดนของประเทศสมาชิก
 • มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีมที่ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและเขียนได้ดี และมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี

รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)   Download

MRC Personal History Form   Download

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและพร้อมทั้งแนบ CV ส่งมาที่ wwnety@gmail.com

หรือส่งเอกสารมาที่ กองการต่างประเทศ ชั้น7 สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1394

โทรสาร  0 2521 9147

*** หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ***


รับสมัครงานตำเเหน่ง Agriculture and Irrigation Specialist

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง Agriculture and Irrigation Specialist เพื่อปฏิบัติงาน ณ Mekong River Commission Secretariat (MRCS) นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน Term of Reference
 • MRC Personal History Form

DOWNLOAD       Term of Reference

DOWNLOAD      MRC Personal History Form

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

***กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563***


 รับสมัครปรึกษาระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทย (TNMC-IS)

 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee Secretariat: TNMCS)  มีความประสงค์รับสมัครที่ปรึกษาระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทย (TNMC-IS) จำนวน 1 ราย โดยผู้สมัครต้องจัดทำ  ข้อเสนอโครงการเพื่อปรับปรุงระบบ TNMC – IS เป็นภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมขอบเขตงาน Term of Reference (TOR) และสอดคล้องกับรายงานด้านเทคนิค (Technical Report on National Mekong Committee Information System Assessments and Improvements) มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

 • ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae: CV)
 • ข้อเสนอโครงการตามขอบเขตงาน (Proposal)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารการรับสมัครที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นภาษาอังกฤษไปยัง email: tnmcs@onwr.mail.go.th และ CC to t.puttikul@gmail.com

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองการต่างประเทศ อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2554 1800 ต่อ 1395

โทรสาร 0 2521 9147

กำหนดปิดรับสมัคร 12 มิถุนายน 2563


รับสมัครงานตำเเหน่ง Chief Finance Officer

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานตำแหน่ง Chief Finance Officer เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียดขอบเขตงาน   Term of Reference  Download

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Cover letter ระบุตำเเหน่งที่สมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ interonwr@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1393

โทรสาร 0 2521 9147

***** ปิดรับสมัครในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563*****


รับสมัครที่ปรึกษาไทยเพื่อพัฒนาคู่มือ”Restoring and Enhancing Fish Stocks”  จำนวน 1 อัตรา

เพื่อสนับสนุนและพัฒนา ให้คำแนะนำด้านเทคนิค สำหรับการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งที่อยู่อาศัยนี้สำคัญ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิกของลุ่มน้ำโขง ในการทบทวนวรรณกรรม เรื่อง แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาที่วางไข่พื้นที่อนุบาล พื้นที่อนุรักษ์และเขตสงวนพร้อมแผนที่ ตลอดจนชนิดปลาที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงฝั่งไทย

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) สาขาการจัดการประมง ชีววิทยาประมง การจัดการระบบนิเวศ การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ในการออกแบบ และกำหนดโครงการดำเนินการและการวิจัยการจัดการประมง การอนุรักษ์พันธุ์ปลาและถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงนโยบายและกลยุทธ์ในลุ่มแม่น้ำของแต่ละประเทศ และ / หรือในลุ่มแม่น้ำโขง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการฟื้นฟูและเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการประมงและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำโขงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านข้อตกลง/ปฏิบัติระหว่างประเทศในด้าน Code of conduct for Responsible Fisheries; technical guidline for fish stock enhancement, action plans and approaches for inland fisheries management, ecosystem based approach, precautionary approach จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ remote sensing and GIS mapping
 • มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและเขียนได้ดี และมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี

รายละเอียดขอบเขตงาน   Term Of Reference    Download

MRC Personal History Form   Download

โดยกรอกรายละเอียดการสมัครและส่งมาที่ wwnety@gmail.com 

หรือส่งเอกสารที่อยู่ กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1103

โทรสาร  0 2521 9147

******* หมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2563 ******

 

 รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้กรอบความร่วมมือเเม่โขง – ล้านช้าง 

ศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำเเม่โขง – ล้านช้าง ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้กรอบความร่วมมือเเม่โขง – ล้านช้าง ณ มหาวิทยาลัยเห่อไห่ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝ่ายจีนจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ประกันทางการเเพทย์ เเละเบี้ยเลี้ยง 3,000 หยวน/เดือน เเต่ไม่ครอบคลุมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ

Download รายละเอียดการรับสมัคร 

โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง

กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ เลขที่ 89/168 – 170 ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0 2554 1800 ต่อ 1395

โทรสาร  0 2521 9147

อีเมล์ tnmcs@onwr.go.th

***ปิดรับสมัครในวันที่ 10 เมษายน 2563*** (ขยายเวลาปิดรับสมัครเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2563)


สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จ้างที่ปรึกษาระดับประเทศด้านอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงาน Annual Mekong Hydrology, Flood and Drought Report ประจำปี ค.ศ. 2019 ตามแผนงานประจำปี ค.ศ. 2020

ซึ่ง MRCS เป็นผู้ว่าจ้างและจ่ายค่าจ้างในอัตรา 250 USD ต่อวัน เป็นระยะเวลา 35 วันทำงาน

เริ่มปฏิบัติงานเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

DOWNLOAD  รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)

โดยส่งรายละเอียดมาที่   email:  t.puttikul@gmail.com

****หมดเขต ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ****

 


รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานตามกรอบความร่วมมือ MRC ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (TOR)

โดยใบสมัครที่ครบสมบูรณ์ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องประกอบด้วย

 • Cover letter
 • CV เเละรูปถ่าย วุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • MRC Personal History Form

สามารถส่งใบสมัครมาที่

karin.boonpharat@gmail.com ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

DOWNLOAD      MRC Personal History Form

DOWNLOAD      ToR Assistant of  PD

 


ประกาศรับสมัครงาน คลิก! 

 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย