สิ่งแวดล้อม

icon_newข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง


screen-14.46.02[23.07.2019]

รายงานการติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงตอนล่าง ปี ค.ศ.2017

 


 

screen-09.27.50[19.07.2018]

 

รายงานการติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงตอนล่าง ปี ค.ศ.2016

 


22

รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงประเทศไทย พ.ศ. 2558

 


 

Thm-7SIMVA-EP

รายงานการตรวจสอบผลกระทบทางสังคม และการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ การสำรวจภาวะความเสี่ยงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของปัจจัยต่างๆ และกรณีศึกษาแนวลุ่มน้ำโขงตอนล่างในประเทศไทย


 

Thm-EHM-EP

รายงานการติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของแม่น้ำโขงประจำปี ๒๕๕๘ (Thailand EHM 2015)


Thm-5WQMR-EP

 

รายงานการประเมินคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่างพ.ศ. 2557


Thm-4ANR2014-EP

รายงานการประเมินคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงประเทศไทย พ.ศ. 2557

 


Thm-3ANR2013-EP

รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงประเทศไทย พ.ศ. 2556


Thm-Tech30-EP

รายงานการตรวจสอบผลกระทบทางสังคม และการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำจากการศึกษาพื้นที่นำร่องระดับภูมิภาคในลุ่มน้ำโขง


Thm-Tech28-EP

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

 


 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย