รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร Urban and Water Sustainability, in Singapore

icon_newรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร Urban and Water Sustainability  pdf-icon5

cov-report-SGN

เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

จัดทำโดย นายวินัย วังพิมูล วิศวกรชำนาญการพิเศษ  กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 © 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย