การติดตามภัยแล้ง

การดำเนินงาน Drought Management


National Training on Drought Early Monitoring and Forecasting for the Lower Mekong Basin (วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561)

 

 


การประชุมปรึกษาหารือระดับชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยแล้งของ MRC (วันที่ 8 มีนาคม 2561)

เอกสารประกอบการประชุมฯ

เอกสารอ้างอิง

Drought-Study_Aug2005_DOWNLOAD                               Drought Management Programme Strategic Framework_15Nov2006      

01_Drought-Study_Aug2005                                              02_Drought-Management-Programme-Strategic-Framework_15Nov2006

 

Drought Management Programme Strategic Framework_15Nov2006      Drought Management Programme Document_1Dec2006

03_Drought-Management-Programme-Strategic-Framework_15Nov2006                                                                                                    04_Drought-Management-Programme-Document_1Dec2006

 

05_Drought Management Programme Core Functions Project_23Apr2015        06_Project Implementation Plan(PIP)_27Jul2015

05_Drought-Management-Programme-Core-Functions-Project_23Apr2015                                                                                          06_Project-Implementation-PlanPIP_27Jul2015

07_Drought Management Programme 2011-2015_Jun2011

07_Drought-Management-Programme-2011-2015_Jun2011

 


การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การจัดการน้ำแล้งของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา (วันที่ 12 ธันวาคม 2560)

 
เอกสารประกอบการประชุมฯ

 


 

การจัดการภัยแล้งของ MRC© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย