การติดตามงาน MRC

การตอบสนองและสนับสนุนต่อความต้องการ ประเด็นปัญหา ความท้าทาย ของลุ่มน้ำโขง

กลยุทธ์การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในระดับภูมิภาค

 
 ความต้องการของลุ่มน้ำ

MRC ทำอะไร

ความเสี่ยงน้ำท่วมที่มากขึ้น การพัฒนาในลำน้ำสาขา การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยแล้ง ความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อม (คุณภาพน้ำ ปลา ความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน้ำ) ความยากจนที่เกี่ยวข้องมาจากน้ำ และผลกระทบทางสังคม พลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร

ความร่วมมือและการหารือ

(เสริมสร้างการบริหารจัดการลุ่มน้ำข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ)

 • ASEAN
 • การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลการปฏิบัติการของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
 • การหารือร่วมกับประเทศคู่เจรจาอย่างสม่ำเสมอ
 • การแบ่งปันผลประโยชน์ระดับภูมิภาค
 • เครือข่ายภาวะฉุกเฉินด้านคุณภาพน้ำ
 • การแบ่งปันผลประโยชน์ระดับภูมิภาค

ระเบียบปฏิบัติ

(ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดน)

 •  ระเบียบปฏิบัติเรื่องการรักษาปริมาณการไหลบนแม่น้ำโขงสายประธาน
 • ระเบียบปฏิบัติทุกฉบับของ MRC
 • CDAP
 •  ระเบียบปฏิบัติเรื่องคุณภาพน้ำ
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

(ดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระดับลุ่มน้ำของภูมิภาค)

 •  กลยุทธ์การบริหารจัดการอุทกภัยในระดับภูมิภาค
 • กลยุทธ์การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในระดับภูมิภาค
 •  กลยุทธ์การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในระดับภูมิภาค
 • MASAP
 • กลยุทธ์การจัดการภัยแล้งในระดับภูมิภาค
 •  แผนปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตราย
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการประมงระดับลุ่มน้ำ
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • โครงการร่วม
 • แผนแม่บทของการเดินเรือ
 • แผนกลยุทธ์การพัฒนาลุ่มน้ำ
 • แผนกลยุทธ์การจัดการประมงระดับลุ่มน้ำ
 • แผนการดำเนินการระดับประเทศ
 • โครงการข้ามพรมแดน

คู่มือและแนวทาง

(การใช้และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ)

 •  แนวทางการบริหารจัดการอุทกภัย
 •  คู่มือการบริหารจัดการ บรรเทาและลดความเสี่ยงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
 •  แนวทางการออกแบบเบื้องต้นสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน (PDG)
 • PDG
 • คู่มือระบบชลประทานที่เป็นมิตรต่อปลา
 • การประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน
 • โครงการพื้นที่ชุ่มน้ำ
 • โครงการพื้นที่ลุ่มน้ำ
 • คู่มือการขนส่งทางน้ำ

การศึกษาและเครื่องมือ

(ลดช่องว่างขององค์ความรู้และเพิ่มความตระหนักรู้)

 •  การศึกษามาตราการและทางเลือก
 • RSAT ข้ามพรมแดน
 • การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน (Council Study)
 •  การศึกษาการบรรเทาความเสี่ยง
 • RSAT
 •  การศึกษาติดตามผลกระทบข้ามพรมแดน (Council Study)
 •  Climate Change Atlas (MRC Data Portal)
 •  กรอบตัวชี้วัดของ MRC
 • การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 • จดหมายข่าวการจับปลาและการเพาะเลี้ยง
 • Council Study
 •  SIMVA
 •  การศึกษาการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตของพืช

การติดตามและประเมินผล

(องค์ความรู้ที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ)

 • ระบบติดตามอุทกวิทยาและ
  วัฏจักรน้ำ (HYCOS)
 • การพยากรณ์อุทกภัยในลำน้ำและการคาดการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
 • สถานะเบื้องต้นและรายงานสถานะลุ่มน้ำ
 •  รายงานสถานะลุ่มน้ำโดยใช้ตัวชี้วัดจากลุ่มน้ำโขงตอนบน

 

 •  การติดตามปริมาณตะกอน
 • การติดตามด้านการประมง
 • การตรวจสอบสุขภาพทางนิเวศวิทยา
 •  การประเมินสถานการณ์จำลองระดับลุ่มน้ำ© 2016 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย